Kluut broedonderzoek 2016

 

_dsc8767

 Broedonderzoek Kluut 2016

Gebieden : Sint Laurense Weihoek ( Zandvoortweg ) , Oude Veerseweg en Weide Brigdamseweg.

Sint Laurense Weihoek

Op 3 mei bezoek ik het gebied voor de eerste keer in het kader van het broedonderzoek Kluten 2016, het is alweer het vierde jaar op rij dat ik in dit gebied de Kluten volg een zelfde onderzoek loopt in het gebied rond het Noordervroon bij Westkapelle  door Floor Arts.

Het gebied is in beheer bij het Zeeuwse Landschap, dit jaar is het zuidelijke vogelweidegebied ingerasterd als proef of het effectief is tegen de predatie van de Vos.

Helaas werd er in dit gebied nauwelijks activiteiten waargenomen van Kluten tijdens het broedseizoen, het zuidelijk gebied is wel van belang vroeg in het voorjaar als  foerageer en verzamelgebied. De vogels zijn niet te sturen naar veilige broedgebieden, mogelijk is er in de toekomst weer geld beschikbaar om het noordelijk gebied in te rasteren. Het succes van het inrasteren is nog niet effectief bewezen dat het bijdraagt aan een groter broedsucces, we hebben ook nog te maken met predatie van andere grote soorten vogels en marter achtige dieren.

Op 15 mei heb ik het hoogste aantal van 83 Kluten geteld, het tellen van het aantal nesten is erg lastig mogelijk ging het om 28 nesten die bezet waren.

Het gebied is dit jaar ook intensief geobserveerd door een medewerker van Het Zeeuwse landschap, er is een cameraval geplaats en daar is vastgesteld dat hier de Vos de schuldige is van de predatie van een groot aantal nesten, ook de aanwezige nesten van Kokmeeuwen kwamen ten prooi aan de Vos, er werden diverse kokmeeuwen gevonden waar de kop van de romp was afgevreten .

Rond half mei waren de weersomstandigheden slecht veel wind en regen, ook rond 20 mei is het vee ingeschaard in het gebied. In het begin van deze periode zijn er zeker meerdere nesten vertrapt door het vee.

In het verloop tot begin juni is het aantal bezette nesten regelmatig afgenomen, in de hele broedperiode heb ik niet meer dan drie pullen gezien, mogelijk is dit lage aantal veroorzaakt door predatie van de Vos en grote soorten vogels en marter achtige dieren. al heeft het vroeg inrasteren van het vee ook geen positieve uitwerking op het broedsucces van de Kluut en overige weidevogels.

Het lijkt er op dat de prioriteit van het Zeeuwse Landschap in dit weide gebied meer op begrazing gericht is dan het beheren als broedgebied voor weidevogels.

Het zou wenselijk zijn dat de begrazing pas omstreeks half juni zou beginnen, dit zou mogelijk voor de weidevogels een positieve uitwerking hebben.

Overzicht voorgaande jaren.

2013 – 17 pullen

2014 – 21 pullen

2015 – 9 pullen

2016  – 1 pul

_dsc8651

Juveniel

dsc_4302

Oude Veerseweg

Hier heb ik op 5 mei een eerste bezoek gebracht aan het natuurgebied Oude Veerseweg gelegen tussen Middelburg en Veere, ook hier volg ik de Kluten voor het 4e jaar naar mogelijk broedsucces.

Het nadeel van dit gebied is dat het vrij vroeg droog valt als het weinig regent, en dan zijn ook de meeste weidevogels verdwenen, ook is dit gebied moeilijk te observeren met zijn vele sloten en de afgelegen poelen en het hobbelige grasland,

Het hoogste aantal Kluten wat ik heb geteld is 53 waarvan er 10 op nest zaten en dat was op 30 april.

Op 4 mei kwam ik hier voor mijn wekelijkse telling, tot mijn grote verbazing was toen net het vee losgelaten het was genieten voor de koeien. Maar voor de kluten was desastreus zoals ik het kon overzien van de weg , het vee liep dwars door het gebied waar de meeste Kluten op het nest zaten je kan raden wat dat voor een gevolg dit heeft gehad op het broedsucces.

Ik was zelfs emotioneel toen ik dit drama zag gebeuren, ik heb direct contact gehad met het Zeeuwse Landschap en mijn ongenoegen uitgesproken over dit beheer.

Het Zeeuwse Landschap had een andere visie op het beheren van het gebied die niet overeen kwam met mijn visie over beheren van dit soort gebieden voor weidevogels.

Helaas was ik niet in de gelegenheid om dit de komende week te observeren daar ik niet aanwezig was op Walcheren, maar op 15 mei waren er nog 15 Kluten aanwezig en nog een nest bezet.

Het enige positieve in dit gebied is dat ik op het einde van het broedseizoen een paartje Kluten heb gezien met twee pullen, dat was aan de zijde van de kanaaldijk waar geen koeien grazen.

_dsc8779

Weide Brigdamseweg.

Dit kleine natuurgebied ligt in het noorden van Middelburg ingeklemd tussen Klarenbeek en de Noordweg, ook in beheer bij het Zeeuwse Landschap.

Hier heb ik in het voorjaar regelmatig Kluten gezien, maar geen broedactiviteiten.

Joop Scheijbeler

Buffelkopeend – Bucephala albeola

Een kleine, uit Amerika afkomstige duikeend, die veel in gevangenschap wordt gehouden. In dit geval een mannetje dat vanaf november 2004 telkens ’s winters in Nederland terugkeert, en zich meestal ophoudt op de Gaatkensplas te Barendrecht. Vandaag eindelijk het geluk om de Buffelkopeend eens van dichtbij te kunnen zien. meestal alleen ver met de telescoop.